Kulüp

Kuralları

Fit216

Kulüp Kuralları

Değerli Üyelerimiz ve Misafirlerimiz;

GMK Spor ve Organizasyon A.Ş. (“Fit216 Sports Club & SPA”) olarak, 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”,‘‘Kanun’’) yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm
gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına yönelik Kanun’un gerekliliklerin eksiksiz
olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

İlgili politika Fit216 Sports Club & SPA’nın; üye/müşterilerimizin, potansiyel üye/müşterilerimizin, çalışan
adaylarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların
çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da
diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin ve üçüncü kişilerin
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Şirket kural ve politikalarımız
hakkında sizleri bilgilendirmek amacı ile iş bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik
Politikasını (“GİZLİLİK POLİTİKASI”)hazırlamış bulunmaktayız.

1.YASAL DAYANAK 

-6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
-Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Hakkında Yönetmelik

2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESALAR 

A. İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler 

Fit216 Sports Club & SPA, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara
uygun olarak işlemektedir. Bu kapsamda, kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan ilkelere
uygun hareket etmektedir. 

– Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Fit216 Sports Club & SPA tarafından işlenen kişisel verilerin doğru
ve güncel olması amacıyla gerekli her türlü tedbiri alarak ve işlenmiş olanların doğruluğu
tespit amacıyla ilgili kişilerle gerekli bilgilendirmeleri yaparak doğruluğunu test etmektedir.

– Hukaka ve dürüstlük kuralına uygun olma: Fit216 Sports Club & SPA veri işleme süreçleri başta
Anayasa ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kurallarının gerektirdiği
sınırlar içinde kalınarak yürütülmektedir.

– Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Fit216 Sports Club & SPA sadece veri sahipleriyle kurulan iş
ilişkileri kapsamında gerekli olması halinde, verileri açık ve kesin olan meşru amacı
doğrultusunda işlemektedir.

– İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: KVKK ve ilgili diğer mevzuata
uygun olarak veriden beklenen amaç doğrultusunda elverişli bir şekilde ve amacın
gerçekleştirilebilmesi maksadıyla ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan verilerin
işlenmesinden kaçınılmaktadır.

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar
muhafaza edilme:
İşlenen veya işlenecek olan veriler KVKK veya ilgili diğer mevzuatlarda
öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kapsamıyla sınırlı olarak muhafaza
edilecektir.

B. Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

KVKK ile kişisel verilerin işlenme koşulları düzenlenmiş olup, Fit216 Sports Club & SPA tarafından kişisel
veriler aşağıda belirtilen söz konusu koşullara uygun olarak işlenmektedir.

Kanun’da sayılan istisnalar dışında, Fit216 Sports Club & SPA ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin
etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. Kanun’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı
durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir.

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,
* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
* Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
* Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Veri sahipleri açısından korunmanın daha çok önem arz ettiği özel nitelikteki kişisel
verilerinin işlenmesinde Fit216 Sports Club & SPA olarak tüm dikkat ve özenimizle saklamaya çaba sarf
ediyoruz. Bu bağlamda kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür
veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat
ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri
sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. 

3.Fit216 Sports Club & SPA TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER

Şirketimiz veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde
öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri
işleyebilmektedir. Şirketimiz tarafından işlenen genel ve özel nitelikli veriler, aşağıda
örneklendirilmiş olmakla birlikte, her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği; veri
sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişkinin türü (üye- müşteri, çalışan, iş ortağı, hizmet sağlayıcı
vs.) niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak
değişebilmektedir.

Şirketimiz tarafından, ilgili mevzuat ve işbu Gizlilik Politikasında yer alan esaslar
doğrultusunda, veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişki türü (örneğin, Şirketimiz ile arasında
üye- müşteri, çalışan, iş ortağı, hizmet tedarikçisi, bayi vs. ilişkisi olması) ve niteliğine göre
aşağıda belirtilen türde veriler işlenebilmektedir:

i. Ad, soyad, meslek, unvan, çalışılan kurum/kuruluş bilgisi, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi,
cinsiyet, medeni durum, vatandaşlık durumu, vergi mükellefiyeti durumu ve varsa veli, vasi
ve vekile ilişkin bilgiler gibi veri sahibini tanımaya yönelik veriler,
ii. Kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde yer alan doğum
tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,
iii. Ev, iş yeri veya geçici ikamet yerine ait adres, telefon, elektronik posta ve faks numarası gibi
iletişim bilgileri,
iv. Veri sahibinin (müşteri-üye) sosyal medya hesaplarıyla Şirketimiz internet adresine
bağlanılması durumunda veri sahibinin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği
bilgiler,
v. Veri sahibi tarafından satın alınan ürünlere ilişkin gerçekleştirilen telefon görüşmeleri,
elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler,
vi. İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi,
cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin
istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL’si, internet log bilgisi, konum
bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam
ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan şartlar çerçevesinde
işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya
diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebilir. Kişisel veriler; veri sahiplerinin irtibat
kurabileceği mağaza ve diğer fiziki ortamlar, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya
ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler
aracılığı ile veya tahkikat yöntemiyle toplanabilir.

Kişisel verileri genellikle veri sahiplerinden edinmekle birlikte, KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı
maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde birlikte çalıştığımız iş ortakları ve iş
başvurularında referans olarak gösterilen veya başvuru sahibinin çalışma ve eğitim
geçmişinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlar, işe alım platformları, veri sahibinin temsil
ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla da edinilmesi mümkündür. 

5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz, kişisel verileri; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş
süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki,
teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili
kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere
önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Şirket’in ticari
ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden
ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve
ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin
planlanmasının ve icra edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere işlemektedir.

Fit216 Sports Club & SPA, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verileri aşağıda belirten
amaçlarla işleyebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir.
i. Yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların
kullanılabilmesi,
ii. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi
verilmesi,
iii. Akdedilen/akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi
(Örneğin Şirketimiz ile üye müşteriler arasında mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve
mesafeli satış sözleşmesinin ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri
tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi),
iv. Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlanması, müşterilerin ilgi alanları dikkate
alınarak ilgilenebileceği uygun ürünlerin belirlenmesi ve uygun ürünlerle ilgili müşterilere
bilgi verilmesi, kampanya, promosyon ve avantajlardan haberdar edilmesi etkin bir müşteri
hizmeti sunulması,
v. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri ve çözüm
sunulabilmesi ve sağlamış olduğumuz hizmetlerimizle ilgili müşterilerimize bilgi verilmesi,
vi. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri
tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili
müşterilerimiz ile iletişime geçilerek, gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
vii. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlenmesi,
viii. Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan
müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama
ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla
elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlenmesi,
ix. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirilmesi,
x. Şirketimiz bünyesindeki birimlerde veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve
verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
xi. Şirketimiz tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin ve fiziki
ortamların güvenliğinin sağlanması,
xii. Mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin
bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
xiii. Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli
makamlara bildirilmesi,
xiv. Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
xv. Talep ve soruların cevaplanması,
xvi. Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe
alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
xvii. İş başvurularının uygunluğunun değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve iş başvurusunda
bulunan adaylar ile iletişime geçilmesi,
xviii. Şirketimiz insan kaynakları, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi,
xix. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
xx. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz meşru
menfaatlerinin korunması.
xxi. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi 

6.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DENETLENMESİ 

Şirketimiz ilgili yasal mevzuat kapsamında, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini
ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını
sağlamak amacıyla veri sorumlusu olarak uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik
gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz iş süreçleri ve
faaliyetlerinin kişisel verilerin korunması amacıyla hazırlanan şirket içi politika ve kurallara
uygun yürütülmesi sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve bu doğrultuda
hazırlanan şirket içi politika ve kurallar konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmasına
yönelik çalışmalar yürütülmekte ve çalışanlardan ve Şirketimiz adına veri işleyen kişi ve
kurumlardan verilerin gizliliği ve korunması için gerekli beyan ve taahhütler alınmakta, bu
beyan ve taahhütlere aykırılık belirli yaptırımlara bağlanmaktadır. Kişisel verilere yetkisiz
kişilerin erişimi önlemek üzere gerekli bilgi güvenliği tedbirleri uygulanmakta ve alınan
tedbirlerin yeterliliği belirli periyotlarda kontrole tabi tutularak mevcut veri güvenliği
sisteminin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara uygun olarak tutulan kişisel verileriniz ticari
faaliyetlerimizi yerine getirebilmek maksadıyla uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik
ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca
saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler
şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve
ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra
silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Belirtmiş olduğumuz şekilde
verilerin silinmesi durumunda, hiç bir şekilde veriler tekrar kullanılamayacak ve geri
getirilemeyecektir. 

8.KİŞİSEL VERİLERİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI

KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde
öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Gizlilik
Politikasının “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel
verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan
sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız
program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden
faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve
kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız
yurtiçi/yurtdışı firmalarla, bankalar arası kart merkezi ile, anlaşmalı olduğumuz bankalarla,
uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla ve müşteri deneyimini artırmak ve daha
iyi hizmet verebilmek amacıyla pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi/yurtdışı çeşitli
reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla
paylaşılabilmektedir.

Fit216 Sports Club & SPA , kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer
alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu
çerçevede, kişisel veriler, Fit216 Sports Club & SPA tarafından veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü
kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK tarafından düzenlenen aşağıdaki şartlardan birinin
varlığı halinde kişisel veriler kurumumuz tarafından, veri sahibinin açık rızası alınmaksızın da
aktarılabilecektir:

*Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
*Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki
geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,
* Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
* Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
* Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel
veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli
kişisel veriler bakımından ise,
* Kamu sağlığının korunması,
* Koruyucu hekimlik,
* Tıbbî teşhis,
* Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
* Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin
edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.
Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında da
belirttiğimiz esaslara uymaktayız. 

9.KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca:

i. kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
iv. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
viii. işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine
olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

10. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Fit216 Sports Club & SPA, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin
etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kanun uyarınca alınması
öngörülen tedbirler şunlardır:
a. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
b. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
c. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

İdari Tedbirler

* Fit216 Sports Club & SPA kendi kurum veya kuruluşunda, kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak
amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.
* Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek ve verilerin güvenli bir biçimde
saklanması için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir
* İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde,
kurumumuz bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.
* Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, Fit216 Sports Club & SPA, kişisel verilerin paylaşıldığı
üyeler ile çerçeve sözleşme imzalar yahut sözleşmelere ekleyeceği hükümler ile veri
güvenliğini sağlar.
* Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına
açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden
ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda
kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. Çalışanlar için devam eden sözleşmeleri de bu
Kanuna uygun hale getirilmektedir.
*Fit216 Sports Club & SPA tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle
dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı
ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin
korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu
tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Teknik Tedbirler 

*Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
*Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler
ve yedekleme programları kullanmaktadır.
*Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar
kurulmaktadır.
*Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik
altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
*Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında
tutulmasını sağlar.
*Fit216 Sports Club & SPA çalışanlarına ait parmak izi verilerine yalnızca Bilişim Departmanı’nın erişimi
mevcut olup, işten ayrılma durumunda gecikmeksizin bu veriler de silinmektedir.
*Kulüplerde çalışan üyelik hizmetleri temsilcilerinin üye verilerine erişimleri ilgili yazılım
nezdinde sınırlandırılmış olup, bu kapsamda veri güvenliğinin sağlanması adına yazılımdan
toplu üye listesi temini yetkileri bulunmamaktadır.
*Veri güvenliğinin sağlanması ve yetki sınırlandırması yapılması adına her bir kulüp
çalışanının yalnızca kendi çalıştığı kulüp üye verilerine erişimi olacak şekilde erişim yetkileri
sınırlandırılmıştır.
*Şirket ana serverında, personel erişim yetkileri sınırlandırılmıştır.
*Personel bilgisayarları için yeni şifreleme teknikleri getirilmiş olup, periyodik olarak şifre
değiştirme zorunluluğu uygulanmaktadır.
*Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli
periyodik denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetimin sonuçları ve tespit edilen
uygunsuzluklar Şirketin iç işleyişi kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’ne
raporlanmakta alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir. 

11.GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İŞLENMESİ VE TESİSE GİRİŞ ÇIKIŞLARIN TAKİBİ

Fit216 Sports Club & SPA tarafından, Şirket tesis ve işletmelerinin genel ve ticari güvenliğinin temin
edebilmesi amacıyla, KVKK’da öngörülen ve işbu Politika’da yer verilen temel ilkelere
uygun olarak üyelerin, misafirlerin. ziyaretçilerin, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin görüntü
kaydı alınmakta ve bu kayıtlar işlenme amaçlarına uygun süre zarfında fiziksel veya
elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Görüntülerin alındığı yerlerde veri sahibine görüntünün alındığına dair uyarılara yer
verilmekte ve mahremiyetin yüksek olduğu soyunma odası gibi yerlerde görüntü alınmasına
kesinlikle izin verilmemektedir.

Yine şirketimiz tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla
Fit216 Sports Club & SPA binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri
işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak Fit216 Sports Club & SPA binalarına gelen kişilerin kişisel verileri elde edilirken ya Şirket
nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz
konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi
yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte, ve ilgili kişisel veriler
fiziki ve/veya elektronik ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

12.ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER 

Şirketimiz internet sitesi, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve
hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik
politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Şirketimiz den bağımsız
olduğu ve Şirketimizin üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığını
bildirmek isteriz. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait
gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.

13.DEĞİŞİKLİKLER 

Şirketimiz işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda her zaman değişiklik
yapabilir ve değişiklik web sitesinde ( https://www.fit216.com. ) yayınlanması ile
yürürlük kazanır. Şirketimizin yaptığı değişiklikler ilgililere web sitesi üzerinden
bildirilecektir. Bu sebeple Gizlilik Politikasının güncel versiyonuna Şirketimiz internet
sitesinden ulaşılabilir, Gizlilik Politikasında yapılabilecek değişiklikler Şirketimiz internet
sitesinden takip edilebilir.

Değişiklikler kural olarak, Şirketimiz internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu
tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla birlikte, Şirketimiz değişiklikleri, uygun gördüğü
diğer şekillerde de bildirilebilecektir.

14.İLETİŞİM VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN İZİN 

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle,
Şirketimizle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, işbu Gizlilik
Politikasında bildirilen amaçlar (çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişiye özel
tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik
iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim
mesajlarının gönderilmesi vs.) ile; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına
ve Şirketimizin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu ve yukarıda detayları bildirilen üçüncü
kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.


15.KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği
üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Şirketimizin kendi kararına istinaden veya
kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Şirketimizin KVK Kanunu’nun Madde 5 fıkra (2) hükümleri uyarınca kişisel verileri
muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü olan hallerde veri sahibinin talebini yerine
getirmeme hakkı saklıdır. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri

i. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri
Şirketimiz tarafından en çok kullanılan silme ve yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:
Fiziksel Olarak Yok Etme
-Yazılımdan Güvenli Olarak Silme
-Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir
surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle
getirilmesini ifade eder. Şirketimiz, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini
gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler
araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu
kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır

Şirketimiz tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri:
-Maskeleme
– Toplulaştırma 

16.DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması
halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Politikada
değişiklik olması durumunda, politikanın yürürlülük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda
güncellenecektir.

17.YÜRÜRLÜLÜK
Fit216 Sports Club & SPA tarafından hazırlanan bu politika 01 / 11 / 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ÜYE/KULLANICILARA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket GMK SPOR VE ORGANİZASYON A.Ş.
(“Fit216 Sports Club & SPA”) tarafından Fit216 Sports Club & SPA’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”)
uygun olarak Fit216 Sports Club & SPA’nın üyelerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve
bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır. Fit216 Sports Club & SPA ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin
detaylı bilgiye https://www.fit216.com (“site”) adresinde yer alan Fit216 Sports Club & SPA Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (KVK Politikası) erişebilirsiniz. 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Fit216 Sports Club & SPA tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Fit216 Sports Club & SPA tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre
özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
kapsamında; – Üye/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası – Ürün ve hizmetlerin
satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – Ürün ve/veya
hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Fit216 Sports Club & SPA’nın sunduğu ürün veya
hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası Fit216 Sports Club & SPA
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; – Ürün ve/veya
hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin
planlanması ve/veya icrası – Üye/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası –
Üye/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi – Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
Fit216 Sports Club & SPA ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin
edilmesi kapsamında; – Fit216 Sports Club & SPA denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – Fit216 Sports Club & SPA
faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli
operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası – Fit216 Sports Club & SPA operasyonlarının güvenliğinin temini –
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması – Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Fit216 Sports Club & SPA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından
gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; – Bilgi güvenliği
süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası – Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi –
Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi – Hukuk işlerinin takibi – İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik
ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası – İş
faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Lojistik
faaliyetlerinin planlanması ve icrası – Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
Fit216 Sports Club & SPA ‘nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında; iş ortakları ve/veya
tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket ve Şirket adına Şirket’e ait şubeler/kulüpler, bağlı şirketler tarafından ya
da internet siteleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile yazılı, sözlü veya
elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel
verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir,
muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirket tarafından sunulan hizmetin fiili
gereklilikleri doğrultusunda Şirket tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de veya yurt
dışında ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere
işlenebilir. Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Şirket ile paylaştığınız kişisel
verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

Her nevi resmi merci ve kurumlar, Şirket’in hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştirakleri,
Şirket’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs
ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla
ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizin hiçbir hal ve şartta aktarımı yapılmamaktadır.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket’e ait internet Sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamaları, şubeler/kulüpler, satış ve
pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar,
teklifler, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) /internet ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her
türlü kanallar aracılığıyla, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’a uygun şekilde sözlü,
yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket, Üyeler tarafından kendisinden talep edilen hizmetleri en etkin şekilde
sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve
verimliliğini sağlamak, kulüp ve üyelik koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda
bilgilendirmek adına ve/veya Site üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel
hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla ve/veya üye ve müşterileri kampanya ve
fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak,
üye ve müşterilerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin
kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına
ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli
kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak temin ederek, Kanun’da ve işbu Aydınlatma
Metni’nde belirtildiği şekillerde işleyecektir. İşbu maddede belirtilen amaçlarla ve/veya ilgili kanun ve
yasal mevzuat uyarınca zorunlu olduğu sürece kişisel verileriniz saklanacaktır. 

4. Fit216 Sports Club & SPA Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Fit216 Sports Club & SPA, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza
Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir. – Fit216 Sports Club & SPA ile olan hukuki
ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem
bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve
icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin
planlanması ve icrası kapsamında Fit216 Sports Club & SPA tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı
alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli
kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam
yapılması Fit216 Sports Club & SPA iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında
tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması,
şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin
planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve
paylaşılabilecektir. – Ayrıca yine Fit216 Sports Club & SPA ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz,
kullanıcı adınız, sipariş bilginiz, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi restoranların performans yönetimi
süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla restoranlar ile
paylaşılabilecektir

5.Kanun Uyarınca Şirket’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

Fit216 Sports Club & SPA Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın yukarıda
belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
• Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza
hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına
ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
• Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde. 

6.Kulübe Giriş Çıkış Yöntemlerine İlişkin Bilgilendirme

Kulüp bazında değişiklik göstermekle birlikte, üyelerimiz kulüplerimize parmak izlerini kullanarak sıra
beklemeden, hızlı ve güvenli şekilde giriş-çıkış sağlayabilme imkânına sahiptir. Bu giriş-çıkış yöntemleri
dışında, gelişen teknoloji ve imkânlar doğrultusunda alternatif başkaca yöntemler belirlenmesi halinde,
bu hususlarda Şirketimiz tarafından üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Tesisimizde kullanmakta olduğumuz parmak izi doğrulaması sayesinde kart ile geçişe imkan sağlayan
GAT. Access 6100F Kart Okuyucu ve FR055 Parmak İzi Okuyucu Cihaz; GAT. Access 6100F Enrollment
Station Parmak İzi Kayıt Cihazı Aracılığıyla kartın içerisine kaydedilen biyometrik verinin doğrulanması ile
çalışır. GAT. Access 6100F Enrollment Station Parmak İzi Kayıt Cihazı verilerin hiçbir şekilde gerek cihaz
içerisinde gerekse yazılım veri tabanında tutulmaması suretiyle, doğrudan üyelik kartının içerisine
biyometrik verinin yazılması ile çalışır. Dolayısıyla üyelerimiz parmak izi kayıtlarını kendi kartları
içerisinde ve kendilerinde kalacak şekilde taşırlar.

Parmak izi verisini üyelik kartından silmek isteyen müşteri ve üyeler yine GAT. Access 6100F Enrollment
Station Parmak İzi Kayıt Cihazının “Veri Silme” özelliği aktif edilerek kartın cihaza okutulması ile silme
işlemini gerçekleştirilebilirler. 

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: –
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, – Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme, – Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, – Kişisel verilerinizin
eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, – 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun
hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, – İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik
sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, –
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi
https://www.fit216.com./ adresinde yer alan Fit216 Sports Club & SPA Kişisel Verilerin Korunması ve
İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Fit216 Sports Club & SPA’ya iletebilirsiniz. Fit216 Sports Club & SPA talebin niteliğine
göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Fit216 Sports Club & SPA’nın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife
üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır

Değerli Üyelerimiz ve Misafirlerimiz;

Lütfen bu kitapçığı dikkatle inceleyiniz. Bu kitapçıktaki kuralların her biri sektörel tecrübeler ve deneyimler sonunda ortaya çıkmış olup, Kulüp içerisinde bir ihtiyacı düzenlemekte ve sizlerin rahatı ve huzuru için titizlikle uygulanmaktadır. Kulüp kurallarına uyma konusundaki işbirliğiniz, standartlarımızın sürdürülebilmesi ve üyeliğinizden maksimum derecede keyif alabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

FIT216 GMK Spor Organizasyon Anonim Şirketi Tarafından işletilmekte olup, (bundan böyle FIT216 olarak geçecektir) üyelik koşulları, üyelerin hijyen ve güvenliğe ilişkin uyması gereken kurallar ile tarafların hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir. Taraflar, aşağıda yazılı koşulları ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki “Kulüp Kullanım Şartları” kurallarını müzakere ederek kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmişlerdir.

A-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Üyenin seçeceği üyelik türüne ilişkin sözleşmede belirlenen şartlar, kapsam ve süre içinde kendi yaş ve cinsiyet grubu için tesisin hizmete açık olduğu sürelerde ve alanlarda sunulan kulüp üyeliği haklarından sözleşmede kararlaştırılan bedel karşılığında yararlanmaktır.

B-SÖZLEŞMENİN BEDELİ

İş bu sözleşme, sözleşme taraflarınca mutabık kalınarak seçilen üyelik tipi, süresi ve fiyatı iş bu sözleşmenin ilk sayfasında yer alan kayıt formunda belirtilmiştir.

Mail order talimatıyla yapılan ödemelerde peşinat ve taksitler, mail order formunda bilgileri belirtilen kredi kartından vadeler itibariyle karşılanır. Kart hamili, mail order formunda belirtilen toplam miktarı bankaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksine uygulamalarda FIT216’ya hiçbir sorumluluk atfedilemez. İş bu taksitlerden bir tanesi vadesinde tahsil edilemez ise müteakip taksitleri muacceliyet kesbedeceğini kabul ve taahhüt eder.

C-SÜRE

İş bu sözleşme, sözleşmenin ilk sayfasında yer alan kayıt formunda belirtilen süreler içerisinde geçerli olup, sözleşmenin süresinin hitamı ile birlikte son bulur ve kendiliğinden uzamaz.  Sözleşme süresi sonunda tarafların anlaşması ile yeni bir süre için yeni bir sözleşme kurulabilir. Ancak müşterinin sürenin uzatılması talebi FIT216 için hiçbir şekilde bağlayıcı olmadığı gibi bu yönde bir yükümlülük de vermez. Bu konuda takdir FIT216 dadır.

D-ÜYELİK ÇEŞİTLERİ VE KAPSAMI

Bireysel Üyelik  : Hafta içi 07:00-23:00, hafta sonu 09:00-21:00 arası tüm tesis üyeliğini kapsamaktadır. Özel dersler ve Stüdyo Ders Programı’nda belirtilen ücretli stüdyo dersleri ekstra olarak ücretlendirilir.

Aile Üyelik         : Kulüp üyeliği ile ayni statüde olup en az iki (2) kişinin üye olması gerekmektedir. 9 yaş üzeri çocuklardan ücret alınmaktadır. 9-16 yaş arası çocuklardan üye yıllık üyelik bedelinin %50 si ödeyerek olabilirler.

Upgrade             :  Üyelik yükseltme durumunda ” AYNI AY ” içinde üst üyeliğin ücret farkını ödeme şartıyla geçiş hakkı bulunmaktadır.

1.ÜYELİĞİN KAPSAMI:

A- BİREYSEL VE AİLE ÜYELİKLERİNİN KAPSAMI:

Bireysel Üyelikler: Bireysel üyelikler sadece ÜYE’nin  üyelik sözleşmesi süresince Tesis’ten yararlanmasına olanak tanıyan üyeliklerdir. Üyelik hakkının şahsa bağlı bir hak olması sebebiyle, bireysel üyeliklerde ÜYE’nin vefatı, kalıcı hastalığı veya sağlık sebepleri ile Tesis’e gelemeyecek veya Tesis’teki çalışmalara katılamayacak duruma gelmesi hallerinde ve yazılı belge ibrazı ile işbu Anlaşma’nın 6.maddesinde yazılı haller saklı kalmak kaydıyla, FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından işbu Anlaşma (üyelik) bedeli ile ilgili herhangi bir iade yapılmaz ve üyelik hakları miras yoluyla paylaşıma konu olmaz,

Aile Üyelikleri: Aile Üyelikleri, ÜYE’nin ve sadece haftasonuyla sınırlı olmak üzere ÜYE’nin, 4 – 8 yaşına kadar çocuğunun ( 9 yaşını doldurmamış) Tesis’ten yararlanmasına olanak tanıyan üyeliklerdir. Aile Üyeliklerinde ÜYE’nin vefatı, kalıcı hastalığı veya sağlık sebepleri ile Tesis’e gelemeyecek veya Tesis’teki çalışmalara katılamayacak duruma gelmesi hallerinde, işbu anlaşma’nın 6. maddesinde yazılı haller saklı kalmak kaydıyla,  FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından işbu Anlaşma (üyelik) bedeli ile ilgili herhangi bir iade yapılmaz ve üyelik hakları miras yoluyla paylaşıma konu olmaz. Aile Üyelikleri için çiftin hukuksal olarak evli olması gerekir. Yasal evliliği olmayan çiftler, Bireysel Üye olmak zorundadır.

Aile Üyeliklerinde Boşanma: Aile Üyesi olarak kayıtlı çiftlerin boşanması halinde, Aile Üyeliği, eşlerin herhangi birinin aksine bir mahkeme kararı getirmemesi veya eşlerin bu konuda yazılı mutabakatlarını FİT216 SPORTS CLUB & SPA bildirmemesi halinde, güncel fiyatlarla Bireysel Üyeliğe çevrilir. Bu durumda yapılacak bireysel üyelik sözleşmesinde daha önce ödenmiş olan aile üyeliği bedeli ikiye bölünerek dikkate alınır. Boşanan eşlerden birinin yeniden evlenmesi halinde, Bireysel Üyelik yeni eşin katılımı ile o günün şartları ile yeniden Aile Üyeliği olarak tesis edilebilir.

Anlaşma’nın Temsilci Tarafından İmzalanması: Bu Anlaşma’yı başkası adına imzalayan veya işbu anlaşma konusu üyelikten başka birinin yararlanması amacı ile yapan kişi Üye sıfatı kazanmaz ve Üyelik haklarından faydalanamaz.

Şirket Üyelikleri: Şirket Üyeliklerinde, Tesisleri aktif olarak kullanacak üyeler, Şirket tarafından, üyelik süresi başlangıcında belirlenecek ve FİT216 SPORTS CLUB & SPA bildirilecektir. Şirket tarafından üyelik süresi sona ermeden yapılacak değişiklikler, FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ ya yazılı olarak bildirilecek ve FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ yı kabul etmesi halinde uygulamaya konulacaktır.

2.TESİSTEN YARARLANMA ESASLARI:

Tesis’in Çalışma Saatleri: Tesis, hafta içinde 07:00 ile 23:00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir FİT216 SPORTS CLUB & SPA Tesis’in açık olduğu saatleri, gerekmesi halinde değiştirebilir, yeniden belirleyebilir, farklı Tesisler için farklı düzenlemeler yapabilir. Tesisin bakım ve tadilatı her yıl Kurban ve Ramazan Bayramlarında yapılmakta olup, bu amaçla Tesis, Kurban ve Ramazan Bayramlarında kapatılabilir veya bu dönemde hizmet verilen saatler değiştirilebilir. FİT216 SPORTS CLUB & SPA, bakım ve tadilat amacı ile Kurban ve  Ramazan Bayramlarında yapılacak kapatmalara ilave olarak, ihtiyaç duyulduğu takdirde yine tamir ve tadilat için tesis’i makul süreyle, diğer  günlerde ve resmi tatillerde de kapatabilir.

3- ÜYE’NİN HAK VE BORÇLARI:

 1. ÜYE, Tesis’e kendisine FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından üretilmiş aplikasyonu (APP) kullanmayı kabul eder. Üyelik APP ‘den üretilen QR Kodu bir başkası tarafından kullanılması halinde üyelik hakları, herhangi bir ücret iadesi yapılmaksızın, FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından iptal edilerek işbu sözleşme derhal feshedilir.
 2. FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından “Aile Üyelikleri” Cumartesi ve Pazar günleri yine anne babalarının gözetiminde, havuz olan Tesislerde, sadece yüzme havuzunu kullanabilir.
 3. Üye, Ayda 1 Kez misafir ( Üyeliği Boyunca Aynı Kişi Olamaz ) hakkını kullandıktan sonra “Bedelini Ödemek” şartıyla, Tesis’e misafir getirebilir. Tesis’e girişte misafirlerin resimli kimlik kartı ibraz etmeleri, misafir defterini imzalamaları, Program Analiz Tüzüğü”nü doldurmaları ve Tesis’te, FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından gerekli görülmesi halinde refakatçi eşliğinde dolaşmaları gereklidir.
 4. Misafirler, FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından belirlenen Tesis Kurallarına uymakla yükümlüdürler.
 5. ÜYE, ÜYE’nin, veya misafirlerinin kendi kusurları ile veya dikkatsizlik veya ihmalleri ile Tesis’te veya Tesis’e ait aletler üzerinde meydana getirecekleri tüm hasar ve zarardan sorumludur. ÜYE, FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ nın kastı veya ağır ihmali ispatlanmadıkça, ÜYE’nin veya misafirinin Tesisi kullanması veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan bütün hasar, iddia, talep ve hukuki davalardan veya dava nedenlerinden Tesis’i, FİT216 SPORTS CLUB & SPA bünyesindeki diğer Tesisleri, bu Tesislerin sahiplerini ve çalışanlarını veya temsilcilerini tamamen ve süresiz olarak muaf kılmış ve bu kimseler aleyhindeki tüm taleplerinden ve dava haklarından peşinen feragat ederek, bu kimseleri ibra etmiştir.
 6. ÜYE, FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından belirlenmiş bu Anlaşma’nın EK: 1 olarak ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Tesis Kurallarına veya ileride belirlenecek olan tüm Tesis Kurallarına uymak, Tesiste genel düzeni bozucu nitelikte davranmamak zorundadır.
 7. Tesislerin ÜYE tarafından kullanılmaması, ÜYE tarafından üyelik bedelinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi için bir gerekçe oluşturmayacağı gibi, FİT216 SPORTS CLUB & SPA ’dan herhangi bir ücret iadesi talep edilmesi veya üye tarafından Anlaşma’nın feshedilmesi için bir gerekçe teşkil etmez.
 8. ÜYE ve/veya ailesi, işbu Anlaşmada verdiği iletişim bilgilerinin FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından her türlü reklam, tanıtım, promosyon, iletişim ve satış süreçlerinde süresiz olarak kullanımına izin vermektedir.
 9.  Üyeler sadece sözleşmesi imzalanan tesisi kullanabilirler. İlave tesis kullanımı için ayrıca üyelik yapılması gerekmektedir.
 10. Üyelerin Yıllık Üyeliklerde Ayda bir kez misafir hakkı bulunmaktadır, ancak su istimal edildiği halde Fit216 Sport Club & SPA verilen hakkı geri almaya hak sahibidir.
 11. Üye hiç bir şekilde sosyal medya, satılık şirket ve vb benzeri internet ortamında üyeliğini SATAMAZ yada DEVİR satamaz, FİT216 SPORTS CLUB & SPA Tek taraflı ÜYELİĞİ iptal etme hakkı sahiptir.
 12. Üye spor salonuna dışardan geldiği ayakkabı İle giriş yapamaz, spor salonunda spor ayakkabı dışında ( terlik vb ) kullanamaz. Spor salonun ıslak zemini hariç her yerde temiz spor ayakkabı kullanmayı kabul eder.
 

4- FİT216 SPORTS SPA & HEALTH CLUB’IN HAK VE BORÇLARI:

 1. FİT216 SPORTS CLUB & SPA’nın sorumluluğu, bu Anlaşma’da açıkça belirtilen Tesislerin sağlanmasından ibarettir. FİT216 SPORTS CLUB & SPA; ticari, özel amaçlı fitness veya başka bir konu ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak, Tesis’le veya Tesis’in kullanımı ile elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak hiçbir taahhüt altına girmemiştir. Başka bir ifade ile FİT216 SPORTS CLUB & SPA’nın kilo kaybı veya artışı veya sağlığın iyileştirilmesi gibi konularda herhangi bir yazılı veya sözlü taahhüdü yoktur.
 2. FİT216 SPORTS CLUB & SPA; kendi iradesi ve kusuru dışında gerçekleşebilecek,-savaş, iç karışıklık, sabotaj, terör, grev, hükümetin, Belediyenin veya mülk sahibinin müdahalesi gibi hallerle sınırlı olmaksızın tüm mücbir sebep halleri hariç, Anlaşma’nın 2. ve 3 Maddelerinde belirtilen süreler ve zamanlarda Tesis’i, ÜYE tarafından kullanıma hazır tutmakla yükümlüdür. Ancak çalışma saatlerinin düzenlenmesi FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ın münhasır yetkisindedir. FİT216 SPORTS CLUB & SPA gerekli hallerde tek taraflı kararı ile ve Tesis’in bulunduğu yerin özellikleri göz önüne alınarak, Tesis’in çalışma saatlerini ve aile günlerini yeniden düzenleyebilir. Bu durumda, yeni düzenlemeler, ÜYE’ye Tesis’te duyuru yapılması yolu ile bildirilir. FİT216 SPORTS CLUB & SPA, Tesis’e en fazla 10 kilometre mesafedeki başka bir Tesis’in, ÜYE’nin kullanımına sunulması için elinden gelen gayreti gösterecektir.
 3. Üyelik kullanım ayrıcalıkları, üyelik tipleri, fiyatları ve kuralları ile tesislerde yer alan fitness araç, gereç ve diğer ekipmanlar Tesis’ten Tesis’e değişiklik göstermektedir.
 4. Tesis’te uygulanacak kuralların belirlenmesi yetkisi, sektördeki deneyimi, Üyelerin ortak menfaatleri, ortak yaşamın gerekleri ve şirketin ticari sorumlulukları göz önüne alınarak, münhasıran FİT216 SPORTS CLUB & SPA’a ait olup, geçerli ve uygulanmakta olan Tesis Kuralları, bu Anlaşma’nın 1 No.lu Ek’i olarak, Anlaşma’nın yürürlük tarihinde ÜYE’ye imza karşılığı teslim edilmiştir. FİT216 SPORTS CLUB & SPA yukarıda belirtilen nedenlerle,  Anlaşma’nın imzalanmasından sonra münhasır yetkisine dayanarak Tesis Kuralları ile ilgili yeni düzenlemeler yapabilir.
 5. FİT216 SPORTS CLUB & SPA Tesislerindeki, (var ise) basketbol ve squash, özel antrenör veya beslenme testi, masaj gibi ilave ve seçimlik aktiviteleri (“İlave ve Seçimlik Aktiviteler”) belirleme ve bu ilave ve seçimlik aktiviteler için uygulanacak ücretlere münhasıran karar verme hakkına sahiptir.
 6. FİT216 SPORTS CLUB & SPA; Tesis sınırları içinde üyelerinin güvenliğini sağlamak ve istenmeyen olayları engellemek için gerekli güvenlik önlemlerini almaktadır. FİT216 SPORTS CLUB & SPA Üyeleri ise, arabalarını ve dolaplarını kilitlemek ve kilitli tutmakla mükelleftir. Ancak bu önlemlere rağmen;  Üye’nin veya misafirinin herhangi bir şahsi eşyasının çalınması halinde Üye, olay ile ilgili olarak FİT216 SPORTS CLUB & SPA ‘ya yöneltebileceği tüm iddia, talep ve haklarından, FİT216 SPORTS CLUB & SPA’nın söz konusu olaydaki kusuru veya ağır ihmali ispatlanmadıkça, feragat etmiştir
 7. FİT216 SPORTS CLUB & SPA; Soyunma odaları Kadın ve Erkek olarak ayrılmıştır. Spor tesisinde bulunan üyelerin ve alt kiracıların üyeleri soyunma odasını kullanabilir, çocuklar için ise erkek çocuklar erkek soyunma odasında kız çocukları da kadınlar soyunma odasın da bulunabilir; ancak 5 YAŞINA kadar aileleri ile üst değiştirmelerine hiç bir sakınca yoktur. Aksi durumlar kabul edilmemektedir. 
 8. FİT216 SPORTS CLUB & SPA; Soyunma odalarındaki dolaplar GÜNLÜK KULLANIM amaçlıdır. Üyelerin eyşa bırakması yasaktır. Kilitli dolaplar temizlik ve hijyen amaçlı olarak her akşam açılmaktadır, içinde bulunan eşyalar personel tarafından alınmaktadır. Toplanan eşyalardan FİT216 SPORTS CLUB & SPA sorumlu değildir.
 9. FİT216 SPORTS CLUB & SPA; Sözleşme sayfasında üyelik başlangıç tarihi İLK GİRİŞTE yazıldığı anda, üyenin imzaladığı tarihten maksimum 60 gün sonra ÜYELİĞİ BAŞLAYACAKTIR. 
 

5- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, İPTALİ VE ÜYELİK HAKLARININ ASKIYA ALINMASI:

 1. ÜYE TARAFINDAN ÜYELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ VEYA ASKIYA ALINMASI:
 
 1. Taahhüt süresinden evvel üyelik feshi durumunda aylık üyelik fiyatına nazaran taahhüt kapsamında indirimli kullanılan aylara ilişkin indirim tutarı kadar ek fatura kesilir ve bu tutar üyenin ödemiş olduğu toplam bedelden mahsup edilir. ÜYE’nin süresinden önce üyeliğini sonlandırması halinde FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ın talep edeceği bedel, üyenin taahhüdüne son verdiği tarihe kadar üyeye sağlanan indirim veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlıdır. Ancak, üyeden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının toplamının, bu tutardan düşük olması halinde sınır değeri olarak üye lehine olan tutar esas alınacaktır. İşbu sözleşme ile belirlenen fiyatlar üyenin taahhüt süresi boyunca sözleşmeyi her ne sebeple olursa olsun fesh etmeyeceğine ilişkin taahhüdü sonucu belirlenmiştir. Üye tahhüdünü bozar ve haklı bir neden olmaksızın fesih hakkını kullanır ise indirimli kullanım yaptığı aylar indirimsiz aylık tarife üzerinden ücretlendirilir. İndirim kullandığı aylara ilişkin toplam indirim tutarı KADAR üyeye ayrıca fatura KESİLİR. İndirim tutarı hesabında FİT216 SPORTS CLUB & SPA yönetim kurulunun her yıl her bir tesis için belirlemiş olduğu aylık ücret bedeli esas alınır. Tesis ve illere göre aylık bedel farklılık gösterebilir. Kampanya döneminde verilen hediyeler hesaplamaya dahil değildir.
 2. Üye’nin askerlik, hamilelik veya spor yapmaya engel sağlık probleminin ortaya çıkması halinde üyeler, bir defaya mahsus olmak ve FİT216 SPORTS CLUB & SPA’a üyelik ile ilgili herhangi bir borcunun bulunmaması, Tesis Müdürü’nün onayı ile ve Tesis Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurmak şartı ile üyelik haklarını bir defaya mahsus 3 (üç) aydan fazla olmamak üzere dondurabilirler. Sadece yıllık üyeliklerde Üye, spor yapmaya engel sağlık problemi nedeniyle üyeliğinin dondurmasını talep ettiğinde, bu sağlık probleminin FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ın doktoru veya FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından uygun görülecek bir doktor tarafından da onaylanması gerekmektedir.
 3. Üye’nin ; FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından aldığı hizmet İNDİRİMLİ ÜYELİK ise iptal hakkı bulunmamaktadır. Ancak birinci dereceden aile fertlerine devir yapabilir, FİT216 SPORTS CLUB & SPA yönetimi ONAYLAMASI gerekmektedir. ( Devir Ücreti Kişi Başı 4.000 TL dir. Devir Ücretleri Aylık Olarak Yıllık Üyelik Fiyatına Göre Değişmektedir.)
 4. FİT216 SPORTS CLUB & SPA tesisin bir aylık üyelik fiyatı 4.000 TL’ dir. ( 01.01.2024 tarihinden geçerlidir )
 5. Devir üyeliklerinde Devir alan kişi Üyeliğini başka bir kişiye DEVİR EDEMEZ veya Devir aldığı üyeliği İPTAL EDEMEZ.
 6. FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından yapılan üyeliklerde Üye hem firmanın hem de İstanbul 216 Sitesi toplu ve ortam yaşam alanı kurallarını kabul etmektedir. Her hangi bir durumda Sitenin yönetimi kurallara uymayan üyenin, FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından üyenin üyeliğini tek taraflı FES ETMEhakkına sahiptir.
 7. FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından yapılan üyeliklerde ; yapılan üyelik bedeli KDV dahil değildir, Üyelik sürene göre üyelik bitmeden KDV tutarını ödeyerek fatura talebinde bulunabilirler.  
 8. Üyelik işlemlerinde Fit216 Sports Club ödeme kısmında bakiyeli işlem yaptığı zaman üyenin verdiği tarihte geriye kalan ödemeyi alamaz ise aldığı ödemeye gere üyeliğin süresini kısaltabilir. Bu durumda üyenin sözleşmesi tek taraflı olarak firmanın belirlediği süre olarak kabul edilmektedir.
 9. Liste Fiyatından 1 Yıl ve Üzeri üyelikler de Kulüp tarafından uygun görülmesi veya benzer durumlarda, Sözleşme toplam bedelinin % 25’i (YüzdeYirmiBeş) tutarında Sözleşme masraf kesintisi uygulanmasının yanı sıra; üyelik iptal talebinin yapıldığı gün itibariyle “geçen üyelik süresi ” aylık üyelik baz alınarak hesaplanıp geri kalan günlerin tutarı ve sözleşme tutarındaki KDV bedeli hesaplanıp düşülecektir.
 

B- FİT216 TARAFINDAN ÜYELİK HAKLARININ İPTALİ veya ASKIYA ALINMASI:

 1. Üye’nin ödeme yükümlülüklerini ihlal etmesi hallerinde, FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından Üye’nin Tesis’i kullanması engellenebilir, durdurulabilir ve/veya bedel iadesi yapılmaksızın FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından iptal edilerek ve işbu Anlaşma feshedilebilir.
 2. Üyenin ve/veya ailesinin, FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından belirlenmiş, Üye’ye bildirilmiş ve bu Anlaşma’nın 1 no.lu Ekinde yer alan Tesis’te uyulması gerekli kurallara ve düzenlemelere uymaması, Tesiste genel düzeni bozucu davranışlarda bulunması, genel ahlak ve toplum kurallarına  aykırı hareket etmesi, silah ile Tesis’e girmesi, FİT216 SPORTS CLUB & SPA personelinin denetim ve rehberliğini engellemesi, çevresini rahatsız etmesi ve diğer   üyelerin faaliyetlerini engellemesi, iyi niyet kurallarına aykırı her türlü davranışı, makul ve medeni insan davranışından uzak her türlü fiili,  FİT216 SPORTS CLUB & SPA veya başkalarına ait malzemenin tahribine yönelik eylemleri ile FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından diğer üyelere veya misafirlere verilmiş  kullanma haklarının engellenmesi, egzersiz aletlerinin, ağırlıkların uygunsuz kullanımı veya Üyelerin, personelin, FİT216 SPORTS CLUB & SPA ’ın, çalışanlarının,  diğer üyelerin veya üçüncü kişi ve kuruluşların güvenliğini tehlikeye düşürücü davranışları yahut Tesislerde sessiz olmamak, kaba, argo  konuşmak, kırıcı dil kullanmak, diğer üye, misafir veya çalışanları tahrik etmek nedeniyle FİT216 SPORTS CLUB & SPA, üyelik haklarının kullanımını bazı hallerde   bir yıldan az olmamak üzere belirli sürelerle askıya alabilir ve/veya üyeliği, bedel iadesi yapılmaksızın iptal ederek işbu Anlaşma’yı feshedilebilir. FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından üyelik haklarının bu sebeple askıya alınması veya iptali halinde Üye’ye herhangi bir bedel iadesi yapılmaz. Üyelik hakları askıya alınan Üye’ler, askı süresinin sona ermesini müteakip, sözleşme süresinden kalan süre var ise; yeni dönem için belirlenen üyelik bedelini ödedikten sonra Tesisleri kullanabilir.
 3. Üyelik sözleşmesinin imzalandığı tarihte yürürlükte olan genel üyelik fiyatlarından farklı olarak üyeye, herhangi bir kampanya yada promosyon uygulanmış veya üye olmayı taahhüt ettiği yıl bazına bağlı olarak herhangi bir indirim yapılmış ise, geçerli bir nedene dayalı sözleşmeyi fesih hakkı olsa dahi indirim iptal olur. Kullanım yapılmış olan ay ve günler hesap edilirken üyelik tarihindeki güncel fiyat üzerinden hesaplama yapılır. Üyenin FİT216 SPORTS CLUB & SPA’a ödemiş olduğu toplam bedelden kullandığı aylara denk gelen kısma ait hesaplanan indirimsiz bedel düşülerek iade yapılır.
 

6- DEVİR :

 1. Bu Anlaşma ve bu Anlaşma ile Üye’nin kazanmış olduğu hiçbir hak ve borç devredilemez. Üye, Fit216 Sport Club & SPA işbu Anlaşma’yı veya Anlaşma tahtındaki yükümlülüklerini  (münhasıran FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ın kanaatine göre bu yükümlülüklerin ifasını aynen sağlamaya muktedir olan üçüncü kişilere). Üye’nin izni ya da onayı aranmaksızın devredebileceğini kabul eder. FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ın; Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu veya sair cari mevzuat hükümleri ile bu ana mevzuata dayanılarak çıkartılan, uygulamaya dair yönetmelik, tüzük, tebliğ,  karar ve ikincil mevzuat dairesinde, sermaye şirketleri için öngörülen her türlü birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve benzeri işlemler  gerçekleştirmek istemesi halinde Üye, ilgili ana ve/veya ikincil mevzuat uyarınca ve/veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicil  Müdürlükleri, Vergi Daireleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yetkili idari ve resmi makamlar tarafından, gerçekleştirilmek  istenen birleşme, bölünme, nev’i değişikliği ve benzeri işleme dair, Üye’nin kendisinden istenebilecek her türlü izni ve muvafakati  açıkça ve başkaca bir merasime gerek olmaksızın, işbu Anlaşma’yı imzalamak suretiyle vermekte ve işbu Anlaşma’nın söz konusu  izni ve  muvafakati tevsiken FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından ilgili mercilere ibraz edilmesine muvafakat etmektedir. Üye, yukarıda anılanlar çerçevesinde işbu Anlaşma’nın FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından külli veya cuz’i halefiyet yolu ile devrine muvafakatini de beyan eder.
 1. Devir işlemlerinde Üye’ ye tanınan HEDİYE’ ler devir edilemez. Sadece kalan günler DEVİR edilebilir. BİREYSEL ÜYELİKLER de devir işlemi yapılırken o gün ki FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ nın belirlediği DEVİR ÜCRETİNİ ödemeyi kabul eder.  AİLE ÜYELİKLERİ başka birine ( aile veya herhangi bir kişiye ) DEVİR EDİLEMEZ.
 2. Bireysel veya Aile Üyeliklerinde Sözleşmenin 1.Maddesinde yer alan sağlık nedeniyle tesisi kullanama durumunda, İNDİRİMLİ ÜYELİKLER’de İPTAL hakkı yoktur, Devlet Hastanesinden alınan HEYET RAPORU ile sadece üyeliği DEVİR etmek hakkı olduğu ve bunun onayını sadece FİT216 SPORTS CLUB & SPA onaylaması gerekmektedir.
 

7- ÜYENİN FİZİKSEL SAĞLIĞI VE HASARLAR SONUCU SORUMLULUK:

Üye, bu Anlaşma ile kendisinin ve ailesinin yaptırdığı doktor muayenesi sonucu sağlık durumunun iyi olduğunu, aktif ve pasif egzersizlere katılmasına, termal alan kullanımına  engel bir özrünün, sakatlık veya rahatsızlığının ve yasaklılığının bulunmadığını, bu tip egzersizlere katılmasının sağlığına ve fiziksel durumuna bir zarar vermeyeceğini beyan ederek yapacağı her türlü egzersizlerin sonucunda doğabilecek yaralanma ve zararların sonucuna katlanmayı taahhüt etmiştir. “FİT216 SPORTS CLUB & SPA” bu beyanı esas almış ve ayrıca bir sağlık raporu, doktor raporu istemeksizin ve sağlıkla ilgili inceleme yapmaksızın Üye’yi, üyeliğe kabul etmiştir. Bu nedenle FİT216 SPORTS CLUB & SPA, beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verilmiş olmasından doğabilecek hasarlardan sakatlanmalardan sorumlu tutulamaz. Üye bu sorumluluğa katlanmayı taahhüt eder.  Üye, bu Anlaşmayı imzalayarak aletleri ve Tesisleri kullanmakla, FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ nın , Üye,eşi veya misafirlerinin ya da kendisinin ve misafirlerinin on sekiz yaşından küçük çocuklarının Tesis içinde ve çevresinde yaralanmaları ve incinmelerinden doğan hasar ve zarardan sorumlu tutulmayacağını kabul eder. Tesisin ve aletlerin kullanılması sonucu, Tesis içinde veya çevresinde, Üye veya misafirlerinin ya da kendisinin ve misafirlerinin on sekiz yaşından küçük çocuklarının yaralanmasından, diğer zarar ve kayıplarından Üye sorumludur. Üye, Üyenin,eşin veya misafirlerinin ya da kendisinin ve misafirlerinin on sekiz yaşından küçük çocuklarının görebileceği hasar ve zararlardan, şu anki ve gelecekteki bilinen bilinmeyen, umulan, umulmayan ve Üyenin ve ücreti ödenmiş misafirlerinin Tesisi kullanmasından veya buna teşebbüs etmesinden kaynaklanan, bütün hasarlar ve yaralanmalar ile buna ilişkin iddia, talep ve hukuk ve ceza davalarından veya dava nedenlerinden, FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ın kasdi veya ağır ihmalini ispatlamadıkça, FİT216 SPORTS CLUB & SPA’yı ve bağlı Tesisleri, sahiplerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tamamen ve süresiz olarak burada muaf kılmış ve ibra etmiştir

8-MADDELERİN AĞIRLIĞI:

Bu Anlaşma’nın herhangi bir maddesinin, herhangi bir yargı organı tarafından geçersiz sayılması veya kamu yararına aykırılığına karar verilmesi halinde, sadece o madde Anlaşma dışı sayılacak ve diğer maddeler geçerliliğini ve yürürlüğünü koruyacaktır. FİT216 SPORTS CLUB & SPA bu şekilde geçersiz kılınan maddenin yerine kanunlara uygun ve kamu yararına düzenlenmiş yeni madde eklemeye yetkindir. Herhangi bir yasa maddesi ile bu Anlaşma’da belirlenen yükümlülüklerin kapsamını genişletecek yönde bir düzenleme yapılması halinde, FİT216 SPORTS CLUB & SPA bizzat vereceği bir kararla bu maddelerin üstesinden gelemeyeceği yükümlülükler getirdiğine karar verebilir. Bu durumda ÜYE’ye yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, Anlaşma’yı tek taraflı olarak feshedebilir.

9- KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE İŞLENMESİ

Üye; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işbu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçası olan ile düzenlenen muvafakatname ve onay formunu kabul ve taahhüt eder. Sitenin “https://fit216.com/kulup-kurallari/” kısmından Kişisel Verilerin Metnini inceleyebilirsiniz.

10-VERGİLER:

Anlaşma’da belirtilen tüm ücretlere cari orandaki Katma Değer Vergisi dahil olup, Katma Değer Vergisi oranındaki değişiklikler ücretlere yansıtılacaktır. Üye, Anlaşma (üyelik) bedeli dışında, devlet tarafından bu Anlaşma’nın imzalanmasından sonra ihdas olunabilecek ve mükellefi Üye olacak tüm vergilerin ödenmesinden sorumlu olacaktır. Bu Anlaşma’dan doğan damga vergisi FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından ödenecektir.

11- FERAGAT:

Bu Anlaşma’da belirtilen hak ve yetkilerin FİT216 SPORTS CLUB & SPA tarafından kullanılmaması, FİT216 SPORTS CLUB & SPA’ın bu hakların kullanılmasından feragat ettiği veya Üye’nin ilerideki benzer kusurlarını peşinen kabul ettiği anlamını taşımaz, FİT216 SPORTS CLUB & SPA bu hak ve yetkilerini ileride kullanma hakkını saklı tutar.

12- SÖZLÜ ANLAŞMALAR:

Taraflar daha önce temsilcileri ve satış elemanları arasında akdedilmiş olan tüm yazılı ve sözlü Anlaşmaların, taahhütlerin bu anlaşmanın imzalanması ile hükümsüz kalacağını, işbu Anlaşma’nın ekleri ile birlikte, taraflar arasında tek ve nihai Anlaşma olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

13- TEBLİGAT ADRESİ:

İşbu sözleşmede yer alan adreslerdeki değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe, Sözleşmede gösterilen adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

14- YETKİLİ MAHKEME:

Bu Anlaşma’nın     uygulanmasından kaynaklanan tüm ihtilaflarda İstanbul  Mahkemeleri, İcra Daireleri ve Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

İSTANBUL ŞUBESİ BİLGİLERİ

FİT216 SPORTS CLUB & SPA Açık Adresi ; Dumlupınar Mahallesi Barış Sok:45 İstanbul 216 Evleri 2.Etap C Blok – 2 Kadıköy / İSTANBUL. Tel : 0542 348 0 216

Mail Adresimiz : fit216com@gmail.com

FİRMA BİLGİLERİ ;

Dumlupınar Mahallesi Barış Sok:45 C A Kadıköy / İSTANBUL

V.D : Göztepe / 3961029856

Bu Anlaşma 18 maddeden, Ek:1, Ek:2 ve Ek:3’ten ibaret olup, taraflar arasında 1 (bir) nüsha olarak İmzalanmış, imzalı orijinal Anlaşma FİT216 SPORTS CLUB & SPA ‘ya verilerek, fotokopisi ÜYE’ye teslim edilmiştir.

ANLAŞMA METNİNİ VE EKLERİNİ OKUDUĞUMU, FİT216 SPORTS CLUB & SPA YETKİLİLERİ İLE MÜZAKERE ETTİKTEN SONRA MÜŞTEREK BİR MUTABAKATA VARARAK İMZALADIĞIMI, FİT216 SPORTS CLUB & SPA’DAN BU ANLAŞMA’DA BELİRTİLENLER DIŞINDA BİR BEKLENTİM OLMADIĞINI, BU ANLAŞMANIN TARAFLAR ARASINDAKİ NİHAİ MUTABAKATI YANSITTIĞINI VE TÜM ÖNCEKİ YAZILI VE SÖZLÜ BEYANLARI GEÇERSİZ KILDIĞINI BEYAN EDERİM.

Avantajlı Üyelik Fırsatları